ŻYCIORYS

Rodzice Jerzego Antoniego Gosiewskiego mieszkali w Nidzicy, Bartoszkach ( gm. Nidzica), Burdągu (gm. Jedwabno) oraz Dzbędzu ( gm. Różan), potem wraz z dziećmi Zdzisławem Barbarą, Stanisławem i Jerzym w Biedrzycach-Koziegłowach oraz Chełstach.

Jerzy Antoni Gosiewski (J.A.G.) urodził się w Makowie Mazowieckim, a od 20 października 1975 roku mieszka w Mrągowie. Pierwszy kontakt z Mazurami to Rajd Ogólnopolski Mazury’73, którego współorganizatorem był również Jerzy Gosiewski w trakcie Jego studiów w latach 1970-1975 na Wydziale Leśnym SGGW- AR w Warszawie.

Jerzy Antoni Gosiewski 30 lat pracował w Lasach Państwowych, w tym przez 17 lat jako zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo (RDLP Olsztyn).

W latach 1990-1994 był radnym Miasta Mrągowo. Przewodniczył Komisjom: Przetargowej oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu, Turystyki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Był również członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

W latach 2002-2005 J.A.G. był radnym wojewódzkim. Przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego; był także członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wielokrotny Mistrz Polski Leśników w brydżu sportowym w latach 1994-2000. Członek POD oraz PZŁ. Żonaty, czworo dzieci. Autor opracowań i projektów racjonalizatorskich. Uczestnik spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz autor wielu publikacji przyrodniczych, leśnych i ekologicznych.

Jerzy Antoni Gosiewski od 2005 do 2011 roku pełnił funkcję Posła na Sejm RP. Złożył 31 Interpelacji poselskich i 6 Zapytań poselskich. Wygłosił 234 wypowiedzi z trybuny sejmowej. Złożone Interpelacje poselskie dotyczą ustaw związanych z różnymi grupami społecznymi kraju i regionu. Interpelacje dotyczą : – służby zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony przyrody, Lasów Państwowych, rolnictwa, podziału środków z budżetu Państwa, budowy obwodnic miast regionu.

Doświadczenie zawodowe i społeczne Jerzego Gosiewskiego

 • Szkoła Podstawowa w Biedrzycach i Gutach Dużych w powiecie makowskim,
 • 1969 r. sędzia kandydat w piłce ręcznej, sędziowanie (1969 – 1974), m. in. turnieju międzynarodowego w Hali Mirowskiej w W-wie,
 • Dyplomy i puchary za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w grach zespołowych, biegach, strzelectwie, boksie i szachach w powiecie pułtuskim, w województwie i w kraju,
 • 1970 r. Uzyskanie tytułu Technika Hodowcy   w Golądkowie k/Pułtuska,
 • Współorganizator, jako przedstawiciel studentów Wydziału Leśnego SGGW-AR w Warszawie, Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika „Mazury 73”,
 • Od 09.09.1975 mgr inż na Wydziale Leśnym SGGW – AR w Warszawie,
 • Kurs BHP III stopnia w 1977 r.,
 • Tytuł Eksperta Łamania Głowy uzyskany w 1978 r., nadany przez „Życie Warszawy”,
 • Wykwalifikowany ogrodnik – warzywnik w 1981 r.,
 • Przewodniczący Rady Gminnej L Z S w latach 1975 – 1986,
 • Od 20.10.1975 r. stażysta, a od 20.04.1976 r. adiunkt Nadleśnictwa Mrągowo,
 • W latach 1976 – 1978 zakładanie zespolonej szkółki leśnej w Świętej Lipce w pow. kętrzyńskim,
 • Od 01.02.1977 r. pełnienie obowiązków kierownika gospodarstwa transportowego,
 • Pełnione kolejno funkcje: po. Leśniczego Leśnictwa Borowo, Kierownika Budowy,               Nadleśniczego Terenowego, Głównego Inżyniera, Zastępcy Nadleśniczego (17 lat).
 • W 1979 r. kurs w Rychliku „Nowe metody organizacji pracy i nadzoru w leśnictwie”,
 • Z uprawnieniami instruktora ścinki jednoosobowej w latach 1979 – 2004 prowadzenie kursów i egzaminowanie kilkudziesięciu grup drwali w wielu nadleśnictwach,
 • Z uprawnieniami pedagogicznymi z 1979 r. dodatkowa praca jako wykładowca w WZDZ oraz prowadzenie kilkudziesięciu zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat leśnictwa,
 • Uprawnienia z 1980r do stosowania Analizy Wartości w nowych rozwiązaniach, na podstawie których zgłoszono do OZLP projekt wywozu kopalniaka i poprawy ochrony przeciwpożarowej w Obrębie Mrągowo. Projekt ten został przyjęty i wdrożony. Koszty dla LP zwróciły się w ciągu 2 lat a rozwiązania służą do dziś,
 • Kilka projektów racjonalizatorskich i jeden wzór użytkowy (schron zrębowy przystosowany do łatwego montażu i szybkiego przemieszczania – łożyska i koła wymienne),
 • Od 1980 r. użytkownik ogrodu w PZD i członek OSP, aktywny członek PZBS,
 • Od 1981 r. członek PZŁ, w latach 1996-2004 Sekretarz, a następne 4 lata Z-ca Prezesa KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki,
 • 1981 r. Z-ca Przew. MKK przy OZLP Olsztyn, Delegat do MKZ Olsztyn NSZZ „Solidarność”,
 • W 1983 roku Kierownik lotniska w Nikutowie, z którego startowały samoloty do oprysków lasu przeciwko brudnicy mniszce na terenie 5-ciu nadleśnictw. Lotnisko to uzyskało najlepszą w kraju skuteczność zwalczania tego szkodnika. Dyrektor Generalny LP pisemnie podziękował kierownikowi lotniska i Jego załodze za sumienną pracę,
 • Aktywny i skuteczny uczestnik akcji zwalczania brudnicy w latach 1994 i 2005,
 • Od 16.10.1985 r. nadleśniczy terenowy Obrębu Sadłowo w Nadleśnictwie Mrągowo,
 • Kierowanie akcją usuwania wiatrołomów i efektów gradacji kornika, za co Nadleśniczy pisemnie przekazał podziękowanie za skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych w latach 1981-1986,
 • Od 01.01.1987 r. pełnienie obowiązków zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo,
 • Od 02.05.1989 r. do 2005 r., czyli do czasu uzyskania mandatu Posła na Sejm RP, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo,
 • Kurs III stopnia z 1988 r.z zakresu ubocznego użytkowania lasu,
 • Kurs III stopnia z 1992 r. z zakresu wdrażania norm KJW,
 • Kurs z 1994 r. „Aktualne zagadnienia ochrony lasu”,
 • Kurs III stopnia z 1994 r.z zakresu Systemu Tworzenia i Optymalizacji Planu ACER,
 • Kurs III stopnia z 1996 r. z zakresu obsługi podsystemu Gospodarka Leśna SILP,
 • Kurs III stopnia z 1996 r. z zakresu obsługi podsystemu Księgowość i Finanse SILP,
 • W latach 1990 – 94 Radny Rady Miasta Mrągowa, przew. i z-ca 3 komisji Rady, aktywny członek komisji środowiska, przew. Komisji przetargowej, przew. Komisji zdrowia, sportu, kultury, oświaty i opieki społecznej,
 • Społeczna praca w Radzie Nadzorczej ZOZ w Mrągowie w latach 1990-1994,
 • Medale Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym:
 • I miejsce parami w Olsztynie w 1994 r.,
 • I miejsce w turnieju teamów w Jarnołtówku(RDLP Katowice) w 1996 r.,
 • I miejsce w turnieju par w Jarnołtówku w 1996 r.,
 • III miejsce w turnieju parami w Toruniu w 1997 r.,
 • I miejsce w klasyfikacji Kongresowej w Świeradowie Zdroju (RDLP Wrocław) w 1999 r.,
 • I miejsce parami w Świeradowie-Zdroju w 1999 r.,
 • I miejsce w turnieju drużynowym w Łagowie (RDLP Zielona Góra) w 2000 r.,
 • I miejsce w turnieju indywidualnym w Jedlni-Letnisko (RDLP Radom) w 2001 r.,
 • III miejsce w punktacji Kongresowej w Jedlni w 2001 r.,
 • III miejsce w turnieju par w Jedlni w 2001 r.,
 • I miejsce w turnieju nocnym w Rzepinie (RDLP Szczecin) w 2003 r.,
 • III miejsce w turnieju drużynowym(team,ach) w Ustroniu – Jaszowcu w 2012 r.,
 • I miejsce w turnieju drużynowym w 2014 roku,
 • II miejsce w klasyfikacji Kongresowej w 2014 roku.
 • Delegat na Kongres Leśników Polski w 1997 roku,
 • Kurs z zakresu Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa w 1998r.,
 • Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa potwierdzający złożenie 12.12.1998 r. z wynikiem pozytywnym egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach SP,
 • Kurs w 1999r. w zakresie administracji i obsługi rejestratora leśniczego,
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa przez DGLP z 2000 r.,
 • Certyfikat z 2002 r. z seminarium „Procedury Zamówień Publicznych w LP,
 • Certyfikat w 2003 r. w Gdańsku w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • Certyfikat z 2003 r. „ Procedury zamówień publicznych w LP,
 • 18 listopada 2003 roku kurs okresowy z BHP dla osób kierujących pracownikami,
 • Radny Województwa w latach 2002 – 2005, z-ca przew. Komisji Rolnictwa i Środowiska, przew. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Warm. – Mazurskiego,
 • Certyfikat ze szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii i wykorzystania środków strukturalnych w 2003 roku na terenie Austrii,
 • Brązowy Medal „Zasłużony dla łowiectwa” w 2003 roku,
 • Kurs DGLP w 2003 r „Współczesne problemy zarządzania gospodarstwem leśnym”,
 • W 2005 r. Seminarium „Najnowsze regulacje prawne dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego”,
 • Dyplom z dnia 04 grudnia 2005 roku od Zarządu KŁ Łoś” w Mrągowie za wzorową współpracę w zakresie gospodarki łowieckiej,
 • W 2006 r. IPN stwierdza (Zaśw. Nr 749/06), że Jerzy Gosiewski jest pokrzywdzony,
 • Najaktywniejszy Poseł na Sejm RP V i VI kadencji w latach 2005 – 2007 i 2007 – 2011,
 • Autor wielu ustaw, głównie z zakresu środowiska, m.in. zmiana ustawy o lasach przedłużająca okres z 2 do 5-ciu lat na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej(upraw leśnych) po usunięciu drzewostanu,
 • Aktywny uczestnik Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu,
 • Z-ca i pełniący obowiązki przewodniczącego sejmowej Komisji OŚZNiL aktywnie uczestniczy w merytorycznych pracach Parlamentu RP oraz współpracuje z Parlamentem Europejskim, Węgierskim i Fińskim a także uczestniczy w wielu konferencjach naukowych i społecznych,
 • Inicjator, organizator wielu działań w obronie Lasów Państwowych we współpracy z każdym, komu zależało na lasach polskich: autor historycznego pytania w sprawach bieżących inicjującego obronę LP, autor dezyderatu i wielu innych dokumentów, które skutecznie ostatecznie na przełomie 2010/2011 r. obroniły LP przed sektorem finansów publicznych,
 • Podziękowanie KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki w 2007 r. za skuteczne działania związane z odzyskaniem obwodu nr 246,
 • Złota odznaka BULiGL w 2007 r.,
 • Kordelans Leśnika Polskiego w 2007 roku,
 • W 2007 roku Odznaka Ministra Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki,
 • Od 08.11.2011 r. jako inżynier nadzoru w nadleśnictwie,
 • Członek Rady Naukowo – Społecznej LKP „Lasy Mazurskie” w latach 2007 – 2012,
 • Złota Odznaka Honorowa od Związku Emerytów i Rencistów z 2012 r.,
 • Statuetka Niezapominajka od Burmistrz i Przew. Rady Miasta Mrągowa z 2011 roku,
 • Szkolenie w 2012 r. „Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności S P”,
 • Kurs w 2012 r. „Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym”,
 • Szkolenie centralne z zakresu geomatyki w LP w 2012 roku.
 • Prace Parlamentarne najaktywniejszego Posła na Sejm RP Jerzego Antoniego Gosiewskiego:
 • V kadencja Sejmu RP – Jerzy Gosiewski wygłosił 242 wypowiedzi, złożył 25 interelacji i 3 zapytania, brał udział oraz przewodniczył łącznie w 8 podkomisjach nadzwyczajnych.
 • VI kadencja Sejmu RP – Jerzy Gosiewski wygłosił 743 wypowiedz, złożył 97 interpelacji, 13 zapytań poselskich, 7 pytań w sprawach bieżących oraz wygłosił 23 oświadczenia, pracował w 12 podkomisjach nadzwyczajnych, był autorem i współautorem wielu ustaw sejmowych, dbał przede wszystkim o dobro Regionu Warmii i Mazur.

 

Kontakt:

 

Jerzy Antoni Gosiewski

email: gosiewskijerzy@vp.pl

telefon: 668 – 313-438

Napisz wiadomość:

13 + 14 =

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na użycie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Plików Cookies

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.jerzygosiewski.pl jest KTM Group
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego (informacje o podmiocie zapewniającym hosting: ktmgroup.pl)

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Zamknij